تبلیغات
عکس ماشین - باکستر در برابر جنسیس کوپه

آخرین اخبار و تصاویر خودروهای ایران و جهان

باکستر در برابر جنسیس کوپه

نویسنده :عکس ماشین
تاریخ:یکشنبه 13 اسفند 1391-10:55 ب.ظ

روزی که جنسیس کوپه با محدوده قیمتی 60 ﺗﺎ 70 میلیون پس از هیوندای کوپه وارد کشور شد توانست بدلیل طراحی بروز و پویا، پیشرانه قلدر و البتـه قیمـت رقابتـی بسیار خوب بسیاری از خودروهای اسپورت المانی را دچار مشکل کند، حتی تا مدتها جنسیس کوپه حربه ای شده بود برای تحقیر فنی مرسـدس بــنز SL500 ﺑـﺎ ﺑﺮﭼﺴـﺐ قیمتی 400 میلیون و بی ام و های 330 البته تنها در بخش شتاب گیری!

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

ولی با پیدا شدن سـرو کلـه باکسـتر بعنوان یـک روباز تمامـا اسـپورت داسـتان تغییر کــردﻣـﺎ هـم تصــمیم گــرفتیم هــر دوی ایــن خودروهــای اســپورت ســیلندر را بــه میــدان مبــازره بکشــیمالبتــه رنــج قیمــتی باکســتر – در زمــان تســت – حــدود 120 میلیــون تومــان و دو برابر جنسیس بود، به علاوه اینکه موتور جنسیس 3.8 ولی پورشه روی همین موتور سیلندر از مکانیزم تخت (و نـه خورجیــنی) ﺑـﺎ ﮔﻨﺠــﺎﯾﺶ 2893 ﺳـﯽ ﺳـﯽ ﯾﻌﻨﯽ حدود 900 ﺳﯽ سی کمتر از جنسیس کوپه سود برده بود.

اما این دو خودرو اسپورت بدلیل فاکتور مشترک به میدان رزم فرا خوانده شدند که شامل شتاب اولیـه 5.4 و 5.6، پیشرانه سیلندر و البته تعریف 5.4 ﺗﺎ 5.6 کیلوگرم از وزن برای یک اسب بخار. البته برای این تست باید قاعـدتا پورشـه باکسـتر بـا موتـور 3.5 لیـتری 310 اسبی استفاده می شد اما بدلیل موجود نبودن در زمان تست و اینکه در آن محدود زمانی تمامی باکسترهای وارداتی از نوع لیتری بودند به انچه داشـته قناعـت کـرده و لباس رزم برتن و راهی میدان نبردشدیم!

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

تست اولیه قاعدتا روی خط استارت و در مسیر مستقیمی کیلومتری بود که قاعدتا به بیش از 400 متر آن نیاز نداشتیمبا کستر با موتــور لیـتری تخـت با مرکـز ثقل بسـیار پایین تـری از زمیـن ناگهان کنده شد و علی رغم پیشرانه 255 اسبی دماغه اش به میزان متر از جنسیس 306 اسبی جلـو افتــادایـن مسـئله البتـه با توجــه بـا وزن 1380 کیلوگرمـی باکستر و تعریف اسب بخار به 5.4 کیلوگـرم وزن در مقابــل جنسـیس 1610 کیلوگرمـی کــه بــا موتـور قلـدرتر جــور مابه التفــاوت 300 کیلوگرمـی اضــافه وزنـش بـه نسـبت باکستر را کشیده بود شاید دور از انتظارنبود.البته نسبت تعریف وزنی به قدرت موتور جنسیس تنها دهم کمتر بود که مهندسین هیوندای به عدد 5.2 کیلوگرم برای هر اسب بخار رسـیده بودند

دیری نپاییـد و دور از انتطارهم نبود که جنسیس در کمتر از نیم ثانیه این فاصله را جبران نمود و دقیقا در 350 متر اولیه هر دو خودرو دماغه به دماغه با هم حرکت کردنــد و هــردو روی 6.5 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر رسیدند و این اتفاق دقیقا درحالی رخ داد که روی کاتالوگ شتاب اولیه جنسیس کوپه 5.4 ثانیـه و باکسـتر تنهـا دهـم ثانیــه بیشـتر ﯾﻌﻨﯽ 5.6 بودپس در شتاب اولیه پورشه با توجه به ایرودینامیک قوی تر، وزن و مرکز ثقل پایین تر و البته جعبه دنده PDK که فوق العاده سـریع و بــی خطـا تعویض مـی شد جور اسب بخار کمتر را کشیده بود

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

اما داستان پس از گذر از 300 متر کاملا تغییر کرد و موتور خوش گشتاور جنسیس کوپه با خروجی 357 نیوتن متر درحال بـه رخ کشـیدن توان خود به موتور 290 نیوتن متری باکستربودالبتـه پورشــه هـم بــرای رسـیدن بـه گشــتاور و اسـب بخار مـاکزیممش درحـالی دور موتورهــای بـاﻻتری روی 6400 و 6000 دور تعریف کرده بود که برای جنسیس 6300 دور برای اسب بخار و 4700 دور برای ماکزیمم گشتاور تعریف شده بود ولی برای کـل کل جـدی دو رقیـب کــه رقیـب المانـی موتور ضعیف تری داشت تنها این فاکتورها کافی نبود و درگذر از 300 متر بــود کــه ناگهـان جنسـیس از باکستر فاصــله گرفـت و با رســیدن بـه 450 و 500 مــتراین فاصــله را بیشتر و جلو افتادن کوپه کره ای از رقیب المانی مشهودتر شدﺗﺎ اینجا در شتاب گیری اولیه هردو خودر نمره مساوی دریافت کردند، اما درشتاب گیری ثانویه جنسیس بـا یک نمره مثبت جلو افتاده بود که جعبه دنده محشر باکستر بازی را به تساوی کشاند.

نتیجه بخش اول: جنسیس – ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ1

بخش دوم پس ازشتاب گیری تست فرمان پذیری و هندلینگ خودروها بــود، بـه همیـن دلیـل سـرعت خودروهـا به حـدود 120 کیلومتر کـاهش و تعــویض ناگهـانی خطــوط آغاز شد. با افزایش سرعت تا 140 کیلومتر هردو خودرو تو دست و با تسلط کامل اقدام به تغییر لاین می کردند اما پس از 140 کیلومتر جنسیس دیگر خودروی با هندلینگـی نبود و درعقب خودرو حالت های ناپایــداری دیـده مـی شد و ایــن اتفـاق درحـالی رخ می داد کــه همچنــان باکسـتر بـه زمیـن چسـبیده بودحـتی فرمـان باکسـتر دقیـقتر و هوشیارتر بود و ضربات انتقالی حاصل از حرکت در آن اصلا نمادی نداشتدر صورتیکه فرمان جنسیس با توجه بـه تایرهــا و رینگ های بزرگـتر هم سـفت تـر و هـم اینکـه ﺑﺮﺧﯽ ضربات ریز و درشت را به دستان راننده انتقال می داد.

نتیجه بخش دوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسیس 1

در بخش سوم نوبت به چسبندگی خودرو روی زمین و البته راحتی سواری رسید که با وارد شدن به پیچی با زاویه 60درجه پورشه باکستر هر آنچه در توان داشت نشان داد و ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ 0.95 جی فشار جانبی رکورد خوبی به جای گذاشت و درحالی به هیچ وجه از زمین جدا نمی شد که جنسیس روی 0.90 جی کنـترل عقــب خـودرو از دست رفت و بسرعت دچار آشفتگی شد و حتی رینگ های بزرگتر هیچ کمکی بــه ایـن کوپــه نوپــای کــره ای نکـرد

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

از طرفــی بدلیل ارتفـاع بسـیار پــایین تـر باکســتر تا زمیـن، هندلینگ و چسبندگی این خودرو در کنار سیستم مدیریت تعلیق و پایداری پورشه که بی نظیر عمل می کنـد مثـل الماسـی مـی درخشـید و حـتی علـی رغـم اسـپورت تر بودن سیستم تعلیق باکستر اما کوبش های آن بیش از جنسیس نبوده و سواری به مراتب دلنشین تر و راحت تری از جنسیس داشت.

نتیجه بخش سوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسیس1

دربخش چهارم به فاکتور ترمزگیری رسیدیم که با کاهش ناگهانی سرعت از 110 به صفر باکستر با ترمزهای قدرتمند خود که مجز به دیسکهای 318 میلی مـتری بــود بدون هیچگونه کشیدگی فرمان به جناحین پس از 35ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ که همین رکورد برای جنسیس که ترمزهای قوی هم نداشت روی 38 متر اتفاق افتاد.

نتیجه بخش چهارم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسیس1

دربخش پنجم تست، به دو فاکتور پرداختیم که نخست جذابیت صدای پیشرانه و اگزوز یک خـودروی اسـپورت و دوم فضــای داخلـی کـابین بود که صـدای موتـور و منیـع اگزوز باکستر بی بدیل و مثل غرش مردانه بود و به مراتب جذاب تر از جنسیس بود و یک نمره مثبت به باکستر می افزود ولی در عوض فضای داخلی جنســیس بیشتر بود و مثل باکستر احساس خفگی به راننده دست نمی داد و یک امتیاز گرفته شد باکستر را جبران می کرد.

نتیجه ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسیس 2

دراین قسمت نوبت به بررسی کیفیت ساخت اتاق و استفاده از مواد روز دنیا رسید که بدون شک پورشه باکستر بدلیل کابینی شیک و با کیفیت استثنایی جای هیـچ حرف زدنی برای جنسیس که اگرچه کابین مدرنی داشت اما بدلیل استفاده از کیفیت ساخت پایین و پرکردن کابین با انواع پلاستیک نگذاشتحـتی ارگونومـی پورشــه درکنار صندلی های اسپورت بی نظیر آن دراین کلاس با کمتر خودرویی قابل مقایسه بود.

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

نتیجه بخش ﺷﺸﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮجنسیس 2

درکل پس از در نظرگرفتن مصرف سوخت هر دو خوردو در 100 کیلومتر شهری که برای باکستر 13.6 و برای جنسیس 13.8 لیتر بوده و همچنین هزینه نگهـداری هردو خـودرو کـه البته با توجه با گارانتی های هر دو تا مدتی برای برخی موارد رایگان است اما کلا هزینه نگهداری یک خودروی المانی با تکنولوژی پیچیـده و بـدلیل اســتفاده از مــواد بــا کیفیت بسیار باﻻتر بیشتر بوده ولی درعین حال کلاس و پرسیتیژ و کیفیت و راحتی سواری در کلاس پورشه با هیوندای هیچگاه قابل مقایسـه نبـوده و نخواهـد بـود و دقیقا شما درمقابل پرداخت مبلغی دو برابر قیمت جنسیس سوار بر خودروی دو نفره ای خواهید شد که دقیقا مصداق این است که هر مقـدار پول بدهیـد همـان انــدازه امکانـات و سواری دریافت خواهید کرد.

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis

از راست به چپ: مسیح فرزانه، علی روزان، علیرضا محمدزاده، علیرضا بهپور

با تمامی احترام به توانمندی های جنسیس کوپه که در این رنج قیمتی بواقع نه تنها در ایران بلکه در دنیا خودروی کم رقیبـی درحال حاضرست اما برنده این طوفان زرد با برتری مثبت 4 امتیاز پورشه باکستر است که بدلیل عرضه پکیجی ویژه و استثنایی مرکب از توانایی های چشم گیر خود دقیقـا بایـد به یاد داشت که هیچگاه نمی توان کیفیت و طعم یک چلوکباب را با همبرگرساده مقایسه کرد!

………………………………………………………………………………………….

# متن فوق چکیده‌ای است از مقاله «طوفان زردها» ؛ به نویسندگی «مسیح فرزانه» و فوتوگرافی «علیرضا بهپور» ؛ چاپ شده در سیصد و پنجاه و سومین شماره مجله ماشین. متن کامل این مقاله را می‌توانید از اینجا مشاهده نمایید.

# این مقاله قطعا ایرادات و نقاط ضعف‌هایی نیز با خود دارد؛ لذا « گروه پدال » صمیمانه منتظر شنیدن نظرات خوانندگان محترم خواهد بود.

مجله پدالViagra generico
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:41 ب.ظ

Info clearly used!.
buy viagra online without sildenafil generic buy viagra in malaysia how can you buy viagra online rx online viagra buy generic viagra without prescription cheap viagra prescription where can i order viagra online levitra buy generic viagra online uk
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 09:46 ق.ظ

Kudos, Helpful information!
cialis e hiv low dose cialis blood pressure cialis sicuro in linea cialis dosage amounts free cialis cialis prezzo in linea basso cialis dosage amounts cialis without a doctor's prescription cialis arginine interactio purchase once a day cialis
Cialis canada
شنبه 4 فروردین 1397 09:31 ق.ظ

You actually explained this wonderfully!
canadian cialis click now buy cialis brand click now cialis from canada generic cialis 20mg uk cialis authentique suisse tadalafil tablets cialis prezzo di mercato cialis 5mg cialis 5mg billiger click now cialis from canada
shuffle cats hack
جمعه 4 اسفند 1396 05:47 ب.ظ
سلام! این اولین نظر من است، بنابراین من فقط می خواستم بدهم
یک فریاد سریع و به شما بگویم من واقعا از خواندن شما از طریق شما لذت بردم
مقالات آیا می توانید سایر وبلاگ ها / وب سایت ها / انجمن ها را که می روید پیشنهاد دهید
بیش از همان موضوع؟ ممنون بابت وقتی که گذاشتید!
world arms hack
دوشنبه 2 بهمن 1396 10:50 ب.ظ
سلام با استفاده از وردپرس برای پلت فرم وبلاگ شما؟
من به وبلاگ دیجیتال جدید هستم اما سعی دارم شروع و ایجاد کنم
مال خودم. آیا شما نیاز به مهارت های برنامه نویسی HTML دارید تا وبلاگ خود را بسازید؟
هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 10:40 ب.ظ
سلام وبلاگ بسیار خوب پسر.. عالی.. فوق العاده..
من وبلاگ شما را نشانه می گیرم و همچنین فید ها را می بینم؟ من
خوشحالم که اطلاعات زیادی را در این پست در اختیار شما قرار می دهم
ما می خواهیم استراتژی های اضافی در این زمینه، با تشکر از به اشتراک گذاری.
.....
Can you stretch to get taller?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:10 ب.ظ
This piece of writing is genuinely a good one it helps new net users, who are wishing in favor of blogging.
http://vernettamonjaras.hatenablog.com/
دوشنبه 9 مرداد 1396 07:36 ب.ظ
Wow, this paragraph is nice, my younger sister is
analyzing these kinds of things, therefore I am going to let know her.
Octavio
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:28 ب.ظ
Helpful information. Fortunate me I discovered your web site by
chance, and I'm stunned why this twist of fate didn't happened earlier!
I bookmarked it.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 05:15 ق.ظ
What's up, after reading this remarkable article i am too delighted to share my knowledge here with colleagues.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:35 ق.ظ
I'm excited to discover this page. I want to to thank you for your time for
this particularly wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it and I have you book marked to look at new stuff in your website.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo