تبلیغات
عکس ماشین - باکستر در برابر جنسیس کوپه

آخرین اخبار و تصاویر خودروهای ایران و جهان

باکستر در برابر جنسیس کوپه

نویسنده :عکس ماشین
تاریخ:یکشنبه 13 اسفند 1391-09:55 ب.ظ

روزی که جنسیس کوپه با محدوده قیمتی 60 ﺗﺎ 70 میلیون پس از هیوندای کوپه وارد کشور شد توانست بدلیل طراحی بروز و پویا، پیشرانه قلدر و البتـه قیمـت رقابتـی بسیار خوب بسیاری از خودروهای اسپورت المانی را دچار مشکل کند، حتی تا مدتها جنسیس کوپه حربه ای شده بود برای تحقیر فنی مرسـدس بــنز SL500 ﺑـﺎ ﺑﺮﭼﺴـﺐ قیمتی 400 میلیون و بی ام و های 330 البته تنها در بخش شتاب گیری!

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

ولی با پیدا شدن سـرو کلـه باکسـتر بعنوان یـک روباز تمامـا اسـپورت داسـتان تغییر کــردﻣـﺎ هـم تصــمیم گــرفتیم هــر دوی ایــن خودروهــای اســپورت ســیلندر را بــه میــدان مبــازره بکشــیمالبتــه رنــج قیمــتی باکســتر – در زمــان تســت – حــدود 120 میلیــون تومــان و دو برابر جنسیس بود، به علاوه اینکه موتور جنسیس 3.8 ولی پورشه روی همین موتور سیلندر از مکانیزم تخت (و نـه خورجیــنی) ﺑـﺎ ﮔﻨﺠــﺎﯾﺶ 2893 ﺳـﯽ ﺳـﯽ ﯾﻌﻨﯽ حدود 900 ﺳﯽ سی کمتر از جنسیس کوپه سود برده بود.

اما این دو خودرو اسپورت بدلیل فاکتور مشترک به میدان رزم فرا خوانده شدند که شامل شتاب اولیـه 5.4 و 5.6، پیشرانه سیلندر و البته تعریف 5.4 ﺗﺎ 5.6 کیلوگرم از وزن برای یک اسب بخار. البته برای این تست باید قاعـدتا پورشـه باکسـتر بـا موتـور 3.5 لیـتری 310 اسبی استفاده می شد اما بدلیل موجود نبودن در زمان تست و اینکه در آن محدود زمانی تمامی باکسترهای وارداتی از نوع لیتری بودند به انچه داشـته قناعـت کـرده و لباس رزم برتن و راهی میدان نبردشدیم!

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

تست اولیه قاعدتا روی خط استارت و در مسیر مستقیمی کیلومتری بود که قاعدتا به بیش از 400 متر آن نیاز نداشتیمبا کستر با موتــور لیـتری تخـت با مرکـز ثقل بسـیار پایین تـری از زمیـن ناگهان کنده شد و علی رغم پیشرانه 255 اسبی دماغه اش به میزان متر از جنسیس 306 اسبی جلـو افتــادایـن مسـئله البتـه با توجــه بـا وزن 1380 کیلوگرمـی باکستر و تعریف اسب بخار به 5.4 کیلوگـرم وزن در مقابــل جنسـیس 1610 کیلوگرمـی کــه بــا موتـور قلـدرتر جــور مابه التفــاوت 300 کیلوگرمـی اضــافه وزنـش بـه نسـبت باکستر را کشیده بود شاید دور از انتظارنبود.البته نسبت تعریف وزنی به قدرت موتور جنسیس تنها دهم کمتر بود که مهندسین هیوندای به عدد 5.2 کیلوگرم برای هر اسب بخار رسـیده بودند

دیری نپاییـد و دور از انتطارهم نبود که جنسیس در کمتر از نیم ثانیه این فاصله را جبران نمود و دقیقا در 350 متر اولیه هر دو خودرو دماغه به دماغه با هم حرکت کردنــد و هــردو روی 6.5 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر رسیدند و این اتفاق دقیقا درحالی رخ داد که روی کاتالوگ شتاب اولیه جنسیس کوپه 5.4 ثانیـه و باکسـتر تنهـا دهـم ثانیــه بیشـتر ﯾﻌﻨﯽ 5.6 بودپس در شتاب اولیه پورشه با توجه به ایرودینامیک قوی تر، وزن و مرکز ثقل پایین تر و البته جعبه دنده PDK که فوق العاده سـریع و بــی خطـا تعویض مـی شد جور اسب بخار کمتر را کشیده بود

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

اما داستان پس از گذر از 300 متر کاملا تغییر کرد و موتور خوش گشتاور جنسیس کوپه با خروجی 357 نیوتن متر درحال بـه رخ کشـیدن توان خود به موتور 290 نیوتن متری باکستربودالبتـه پورشــه هـم بــرای رسـیدن بـه گشــتاور و اسـب بخار مـاکزیممش درحـالی دور موتورهــای بـاﻻتری روی 6400 و 6000 دور تعریف کرده بود که برای جنسیس 6300 دور برای اسب بخار و 4700 دور برای ماکزیمم گشتاور تعریف شده بود ولی برای کـل کل جـدی دو رقیـب کــه رقیـب المانـی موتور ضعیف تری داشت تنها این فاکتورها کافی نبود و درگذر از 300 متر بــود کــه ناگهـان جنسـیس از باکستر فاصــله گرفـت و با رســیدن بـه 450 و 500 مــتراین فاصــله را بیشتر و جلو افتادن کوپه کره ای از رقیب المانی مشهودتر شدﺗﺎ اینجا در شتاب گیری اولیه هردو خودر نمره مساوی دریافت کردند، اما درشتاب گیری ثانویه جنسیس بـا یک نمره مثبت جلو افتاده بود که جعبه دنده محشر باکستر بازی را به تساوی کشاند.

نتیجه بخش اول: جنسیس – ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ1

بخش دوم پس ازشتاب گیری تست فرمان پذیری و هندلینگ خودروها بــود، بـه همیـن دلیـل سـرعت خودروهـا به حـدود 120 کیلومتر کـاهش و تعــویض ناگهـانی خطــوط آغاز شد. با افزایش سرعت تا 140 کیلومتر هردو خودرو تو دست و با تسلط کامل اقدام به تغییر لاین می کردند اما پس از 140 کیلومتر جنسیس دیگر خودروی با هندلینگـی نبود و درعقب خودرو حالت های ناپایــداری دیـده مـی شد و ایــن اتفـاق درحـالی رخ می داد کــه همچنــان باکسـتر بـه زمیـن چسـبیده بودحـتی فرمـان باکسـتر دقیـقتر و هوشیارتر بود و ضربات انتقالی حاصل از حرکت در آن اصلا نمادی نداشتدر صورتیکه فرمان جنسیس با توجه بـه تایرهــا و رینگ های بزرگـتر هم سـفت تـر و هـم اینکـه ﺑﺮﺧﯽ ضربات ریز و درشت را به دستان راننده انتقال می داد.

نتیجه بخش دوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسیس 1

در بخش سوم نوبت به چسبندگی خودرو روی زمین و البته راحتی سواری رسید که با وارد شدن به پیچی با زاویه 60درجه پورشه باکستر هر آنچه در توان داشت نشان داد و ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ 0.95 جی فشار جانبی رکورد خوبی به جای گذاشت و درحالی به هیچ وجه از زمین جدا نمی شد که جنسیس روی 0.90 جی کنـترل عقــب خـودرو از دست رفت و بسرعت دچار آشفتگی شد و حتی رینگ های بزرگتر هیچ کمکی بــه ایـن کوپــه نوپــای کــره ای نکـرد

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

از طرفــی بدلیل ارتفـاع بسـیار پــایین تـر باکســتر تا زمیـن، هندلینگ و چسبندگی این خودرو در کنار سیستم مدیریت تعلیق و پایداری پورشه که بی نظیر عمل می کنـد مثـل الماسـی مـی درخشـید و حـتی علـی رغـم اسـپورت تر بودن سیستم تعلیق باکستر اما کوبش های آن بیش از جنسیس نبوده و سواری به مراتب دلنشین تر و راحت تری از جنسیس داشت.

نتیجه بخش سوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسیس1

دربخش چهارم به فاکتور ترمزگیری رسیدیم که با کاهش ناگهانی سرعت از 110 به صفر باکستر با ترمزهای قدرتمند خود که مجز به دیسکهای 318 میلی مـتری بــود بدون هیچگونه کشیدگی فرمان به جناحین پس از 35ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ که همین رکورد برای جنسیس که ترمزهای قوی هم نداشت روی 38 متر اتفاق افتاد.

نتیجه بخش چهارم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسیس1

دربخش پنجم تست، به دو فاکتور پرداختیم که نخست جذابیت صدای پیشرانه و اگزوز یک خـودروی اسـپورت و دوم فضــای داخلـی کـابین بود که صـدای موتـور و منیـع اگزوز باکستر بی بدیل و مثل غرش مردانه بود و به مراتب جذاب تر از جنسیس بود و یک نمره مثبت به باکستر می افزود ولی در عوض فضای داخلی جنســیس بیشتر بود و مثل باکستر احساس خفگی به راننده دست نمی داد و یک امتیاز گرفته شد باکستر را جبران می کرد.

نتیجه ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسیس 2

دراین قسمت نوبت به بررسی کیفیت ساخت اتاق و استفاده از مواد روز دنیا رسید که بدون شک پورشه باکستر بدلیل کابینی شیک و با کیفیت استثنایی جای هیـچ حرف زدنی برای جنسیس که اگرچه کابین مدرنی داشت اما بدلیل استفاده از کیفیت ساخت پایین و پرکردن کابین با انواع پلاستیک نگذاشتحـتی ارگونومـی پورشــه درکنار صندلی های اسپورت بی نظیر آن دراین کلاس با کمتر خودرویی قابل مقایسه بود.

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

نتیجه بخش ﺷﺸﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮجنسیس 2

درکل پس از در نظرگرفتن مصرف سوخت هر دو خوردو در 100 کیلومتر شهری که برای باکستر 13.6 و برای جنسیس 13.8 لیتر بوده و همچنین هزینه نگهـداری هردو خـودرو کـه البته با توجه با گارانتی های هر دو تا مدتی برای برخی موارد رایگان است اما کلا هزینه نگهداری یک خودروی المانی با تکنولوژی پیچیـده و بـدلیل اســتفاده از مــواد بــا کیفیت بسیار باﻻتر بیشتر بوده ولی درعین حال کلاس و پرسیتیژ و کیفیت و راحتی سواری در کلاس پورشه با هیوندای هیچگاه قابل مقایسـه نبـوده و نخواهـد بـود و دقیقا شما درمقابل پرداخت مبلغی دو برابر قیمت جنسیس سوار بر خودروی دو نفره ای خواهید شد که دقیقا مصداق این است که هر مقـدار پول بدهیـد همـان انــدازه امکانـات و سواری دریافت خواهید کرد.

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis

از راست به چپ: مسیح فرزانه، علی روزان، علیرضا محمدزاده، علیرضا بهپور

با تمامی احترام به توانمندی های جنسیس کوپه که در این رنج قیمتی بواقع نه تنها در ایران بلکه در دنیا خودروی کم رقیبـی درحال حاضرست اما برنده این طوفان زرد با برتری مثبت 4 امتیاز پورشه باکستر است که بدلیل عرضه پکیجی ویژه و استثنایی مرکب از توانایی های چشم گیر خود دقیقـا بایـد به یاد داشت که هیچگاه نمی توان کیفیت و طعم یک چلوکباب را با همبرگرساده مقایسه کرد!

………………………………………………………………………………………….

# متن فوق چکیده‌ای است از مقاله «طوفان زردها» ؛ به نویسندگی «مسیح فرزانه» و فوتوگرافی «علیرضا بهپور» ؛ چاپ شده در سیصد و پنجاه و سومین شماره مجله ماشین. متن کامل این مقاله را می‌توانید از اینجا مشاهده نمایید.

# این مقاله قطعا ایرادات و نقاط ضعف‌هایی نیز با خود دارد؛ لذا « گروه پدال » صمیمانه منتظر شنیدن نظرات خوانندگان محترم خواهد بود.

مجله پدالcialis
جمعه 16 آذر 1397 07:53 ق.ظ

Information well used.!
weblink price cialis chinese cialis 50 mg generic cialis at the pharmacy buy cialis uk no prescription we like it cialis soft gel we like it cialis price cialis tablets cialis name brand cheap we choice cialis pfizer india generic cialis soft gels
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:44 ب.ظ

Very good facts. Thanks.
buy brand cialis cheap wow cialis 20 pastillas cialis y alcoho cialis herbs female cialis no prescription safe dosage for cialis side effects for cialis only best offers cialis use cialis from canada try it no rx cialis
buy cialis medication
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:38 ب.ظ

You expressed this very well!
cialis vs viagra cialis preise schweiz how does cialis work cialis price thailand cialis generika cialis generic ou acheter du cialis pas cher purchase once a day cialis cialis generika cialis authentique suisse
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:09 ق.ظ

Kudos! A good amount of info!

buy cialis venta de cialis canada cialis generico en mexico buy cialis cheap 10 mg click now buy cialis brand cialis for sale tadalafil 20mg buy cialis online costo in farmacia cialis cialis para que sirve
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 05:01 ب.ظ

With thanks, I enjoy it!
cialis pills boards chinese cialis 50 mg il cialis quanto costa cialis 5mg cialis 20 mg effectiveness cialis online holland cialis en 24 hora generic cialis 20mg uk cialis from canada cialis 20 mg effectiveness
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 05:42 ق.ظ

Point well used!.
cialis generico cialis sale online cialis uk rezeptfrei cialis apotheke cialis alternative order generic cialis online cialis en 24 hora can i take cialis and ecstasy cialis 20mg preis cf cialis kamagra levitra
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 05:24 ق.ظ

You've made your point.
order generic cialis online cialis per paypa cialis daily non 5 mg cialis generici cialis 20mg cialis kamagra levitra buy cialis uk no prescription cialis dose 30mg tadalafil tablets cialis super acti
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 05:04 ب.ظ

Thanks, Helpful information!
cialis pills cialis dosage amounts generic cialis tadalafil only here cialis pills cialis daily reviews cialis tadalafil cialis pills in singapore generic low dose cialis achat cialis en itali cialis alternative
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 04:59 ق.ظ

Incredible tons of amazing advice!
rx cialis para comprar cialis 30 day sample cialis online cialis daily click now buy cialis brand cialis coupons cialis generisches kanada cialis en 24 hora we use it cialis online store cialis 20mg preis cf
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:36 ق.ظ

Nicely spoken really! .
cheap cialis how much does a cialis cost tadalafil 10 mg cialis sicuro in linea cialis 100 mg 30 tablet cialis generika in deutschland kaufen cialis e hiv cialis taglich cialis 5 mg scheda tecnica acquistare cialis internet
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 05:20 ب.ظ

Wow a good deal of fantastic advice.
cialis 5 mg para diabeticos cialis lowest price buy cialis online legal cialis side effects precios de cialis generico cialis pills price cialis per pill free cialis cialis super kamagra cialis generico postepay
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 05:35 ق.ظ

Kudos. Very good stuff.
cialis 30 day trial coupon cialis prezzo in linea basso cialis 5mg cialis tablets australia cialis soft tabs for sale cialis 10mg prix pharmaci miglior cialis generico achat cialis en suisse cheap cialis canada discount drugs cialis
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:15 ب.ظ

Cheers, Helpful stuff.
prices on cialis 10 mg generic cialis review uk buying brand cialis online purchase once a day cialis cialis prezzo di mercato cialis canada on line chinese cialis 50 mg generic cialis with dapoxetine cialis savings card cialis generique
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:25 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis sicuro in linea cialis 30 day sample click now buy cialis brand click now cialis from canada does cialis cause gout cialis savings card cialis online acquisto online cialis only best offers cialis use cialis super acti
buy cialis online safely
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:23 ب.ظ

Awesome knowledge. Regards!
india cialis 100mg cost buy cialis online nz free cialis i recommend cialis generico cialis daily dose generic purchase once a day cialis safe site to buy cialis online we choice cialis pfizer india cialis 5 mg order cialis from india
buy generic cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:50 ق.ظ

Excellent forum posts. Thanks.
generic cialis review uk buy cialis try it no rx cialis prices on cialis 10 mg buy cialis online cheapest cialis vs viagra side effects for cialis sialis miglior cialis generico prezzo cialis a buon mercato
levitra online
جمعه 20 مهر 1397 01:09 ب.ظ

Many thanks. I value this.
buy levitra buy generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg cheap 20mg levitra buy levitra levitra 20 mg buy levitra online levitra generic buy levitra 10mg
Cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 09:16 ب.ظ

Many thanks. I value it!
generic cialis pill online miglior cialis generico canadian drugs generic cialis viagra or cialis fast cialis online enter site very cheap cialis costo in farmacia cialis bulk cialis overnight cialis tadalafil cialis 200 dollar savings card
Generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 09:39 ب.ظ

Useful information. Thanks a lot.
non 5 mg cialis generici cialis lilly tadalafi cialis farmacias guadalajara import cialis cialis daily reviews only now cialis for sale in us prices for cialis 50mg cialis rezeptfrei miglior cialis generico the best choice cialis woman
canadian pharmacy meds
یکشنبه 1 مهر 1397 02:39 ق.ظ

Wow loads of superb material.
canadian pharmacycanadian pharmacy global pharmacy canada prescriptions from canada without most reliable canadian online pharmacies canadian government approved pharmacies pharmacy canada plus pharmacy canada reviews buy viagra now online canadian pharmacy trust pharmacy of canada
http://eddrugsgeneric.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:45 ب.ظ

Reliable postings. Many thanks!
generic cialis pill online cialis prezzo in linea basso if a woman takes a mans cialis we like it cialis soft gel cialis prezzo di mercato cialis manufacturer coupon cialis for sale cialis without a doctor's prescription buy cialis buy cialis online
cialisyoues.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:34 ب.ظ

Very well expressed of course! .
cialis canadian drugs when will generic cialis be available cheap cialis cialis pas cher paris cialis alternative if a woman takes a mans cialis cialis tadalafil online ou trouver cialis sur le net acheter cialis meilleur pri purchase once a day cialis
online pharmacies canada
چهارشنبه 14 شهریور 1397 06:32 ق.ظ

You actually mentioned that exceptionally well!
canada medication prices canadian medications list canada online pharmacies surrey northwest pharmacies in canada canadian pharmacies without an rx canada drug pharmacy canadian pharmacies canada medication drugs for sale on internet canadian pharmacies-24h
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:14 ق.ظ

Perfectly spoken indeed. .
buy viagra using paypal where to buy herbal viagra can you purchase viagra online where can i buy sildenafil online online pharmacy usa order viagra online with prescription how to get a viagra prescription where can i buy generic viagra online buying viagra online legal buy viagra without a prescription online
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:24 ب.ظ

Cheers. I like this.
cialis 50 mg soft tab acquistare cialis internet cialis alternative cialis online cialis in sconto tadalafil 20mg calis price cialis per pill viagra cialis levitra buy original cialis
viagra generic
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:15 ق.ظ

Very good information. Cheers.
buy viagra from india viagra nz buy viagra online no prescriptions viagra online canadian pharmacy viagra online pharmacy viagra buy viagra safest place to buy viagra buy without prescription online purchase viagra uk how to buy viagra cheap cheap sildenafil tablets
http://babecolate.com/can-you-buy-viagra-or-cialis-over-the-counter.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:56 ب.ظ

You suggested that exceptionally well!
generic for cialis brand cialis nl cialis 100mg suppliers pastillas cialis y alcoho sublingual cialis online recommended site cialis kanada cialis 5mg cialis 5 mg para diabeticos can i take cialis and ecstasy cialis dose 30mg
Viagra generico
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:41 ب.ظ

Info clearly used!.
buy viagra online without sildenafil generic buy viagra in malaysia how can you buy viagra online rx online viagra buy generic viagra without prescription cheap viagra prescription where can i order viagra online levitra buy generic viagra online uk
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 09:46 ق.ظ

Kudos, Helpful information!
cialis e hiv low dose cialis blood pressure cialis sicuro in linea cialis dosage amounts free cialis cialis prezzo in linea basso cialis dosage amounts cialis without a doctor's prescription cialis arginine interactio purchase once a day cialis
Cialis canada
شنبه 4 فروردین 1397 09:31 ق.ظ

You actually explained this wonderfully!
canadian cialis click now buy cialis brand click now cialis from canada generic cialis 20mg uk cialis authentique suisse tadalafil tablets cialis prezzo di mercato cialis 5mg cialis 5mg billiger click now cialis from canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo